OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O COOKIES

/ Zásady a poučení o ochraně osobních údajů

poskytnuté provozovatelem dotyčné osobě při získávání osobních údajů od dotyčné osoby a poučení o cookies Internetového obchodu romeron.cz /

 

1. Provozovatel

 

1.1. Totožnost a kontaktní údaje Provozovatele jsou:

Obchodní jméno: IS Studio, s.r.o.
Sídlo: Žižkova 2339/25, Košice 040 01, Slovenská republika

Zapsaná v rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, Vložka číslo 26122/V
IČO: 45675201

IČ DPH: 2023088166

Bankovní účet: 2947141008/1100

Prodávající je plátcem DPH/Daně z přidané hodnoty/

 

1.2. E-mailový kontakt a telefonický kontakt na Provozovatele je:

E-mail: info@romeron.sk

Tel. č.: +421 903963929

 

1.3. Adresa Provozovatele k zasílání písemností:

IS Studio s.r.o., Žižkova 25, 04001 Košice, Slovenská republika

 

1.4. Provozovatel tímto v souladu s článkem 13 odst. 1. a 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. května 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně údajů (dále jen „Nařízení“) poskytuje Dotčená osoba, od níž Provozovatel získává osobní údaje, které se jí týkají, tyto informace poučení a vysvětlení:

 

II. Odkazy

 

2.1. Tyto zásady a poučení o ochraně osobních údajů tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na Webovém sídle Prodávajícího.

2.2 Ve smyslu §3, odst. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, ke kterým se prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, nebo soubor pravidel, které vymezují chování prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více zvláštním obchodním praktikám, nebo obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou stanovené zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy), které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit, nebo získat jejich znění.

 

III. Ochrana osobních údajů a používání cookies. Poučení a vysvětlení souborů cookies

3.1. Provozovatel uvádí toto krátké objasnění funkce souborů cookies:

3.1.1. Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do počítače, mobilu nebo jiného elektronického zařízení, které používáte na prohlížení webové domény.

Cookies umožňují webové doméně provozovatele nejen rozpoznat zařízení uživatele, ale současně uživateli umožňují přístup k funkcím na stránce.

Soubory cookies rozdělujeme na dva základní typy, a to:

Trvalé soubory cookies - tyto soubory cookies zůstávají v zařízení uživatele během doby uvedené v souboru cookies. Aktivují se vždy, když uživatel navštíví webovou doménu, která daný soubor cookies vytvořila.

Relační soubory cookies - tyto soubory umožňují provozovateli webové domény propojit aktivity uživatele, když uživatel otevře okno prohlížeče a skončí při zavření okna prohlížeče. Relační soubory cookies se vytvářejí dočasně. Po zavření prohlížeče se všechny relační cookies vymažou.

3.2. Vysvětlení souborů cookies

3.2.1. Soubor cookies je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě webu nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

3.3. Poučení o využití souborů cookies

3.3.1. Webové sídlo provozovatele používá cookies, abychom uchovali:

3.3.1.1. Skutečnost, že jste již odpověděli na průzkum zobrazující se v samostatném okně (pop-up), jehož prostřednictvím můžete vyjádřit svůj názor na obsah stránky (nebude se znovu zobrazovat);

3.3.1.2. Skutečnost, zda jste souhlasili (nebo nesouhlasili) s tím, abychom využívali soubory cookies na této webové stránce.

3.3.1.3.Marketing a remarketing

Rovněž některé podstránky, které jsou součástí stránek Provozovatele používají cookies na anonymní sběr statistických údajů o tom, jaké jsou odkazující zdroje naší internetové domény a jakou formou jste se na naši internetovou doménu dostali.

Povolení použití souborů cookies není nezbytně nutné pro správné fungování webu, ale poskytne vám to lepší uživatelský komfort při práci s ní. Soubory cookies můžete vymazat nebo zablokovat.

Informace ukládané v souborech cookies se nepoužijí na vaši osobní identifikaci a struktura dat je plně pod naší kontrolou. Soubory cookies se nepoužívají pro účely jiné než ty, které jsou uvedené v tomto textu. Některé z našich stránek nebo podřízený web mohou používat dodatečné nebo odlišné soubory cookie než uvedené v předchozím textu. V takovém případě budou na předmětné stránce ve zvláštním oznámení o souborech cookies poskytnuté podrobné údaje o jejich použití.

3.4. Jak kontrolovat cookies

3.4.1. Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání.

 

IV. Zpracované osobní údaje

 

4.1. Provozovatel na své stránce zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, domácí telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, fakturační adresa, dodací adresa údaje získané ze souborů cookies, IP adresy.

 

V. Kontaktní údaje odpovědné osoby pro dohled nad ochranou osobních údajů

 

5.1. Provozovatel jmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Kontakt: info@romeron.sk

 

5.2. Provozovatel je zároveň Prodávajícím ve smyslu pojmu stanoveném ve Všeobecných obchodních podmínkách této internetové lokality.

 

VI. Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby a doba zpracovávání osobních údajů

 

6.1. Účelem zpracování osobních údajů Dotčené osoby jsou zejména:

 

6.1.2. Evidence, tvorba a zpracování smluv a údajů klientů za účelem uzavírání smluv se třetími osobami

 

6.1.3. Zpracování účetních dokladů a dokladů souvisejících s obchodní činností Provozovatele

 

6.1.4. Dodržování právních předpisů v souvislosti s archivací dokumentů a dokladů např. podle zákona č. 431/2002 Z.z., Zákon o účetnictví v platném znění a dalších příslušných předpisů

 

6.1.5. Činnost Provozovatele v souvislosti se splněním žádosti, objednávky, smlouvy a obdobných institutů Dotčené osoby.

 

6.2. Osobní údaje Dotčené osoby Provozovatel uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro účely plnění smlouvy a jejich následné archivace ve smyslu zákonných lhůt, které Provozovateli ukládají právní předpisy.

 

 

VII. Právní základ zpracování osobních údajů Dotčené osoby

 

7.1. Právním základem zpracování osobních údajů Dotčených osob je, v závislosti na konkrétních zpracovávaných osobních údajích a účelu jejich zpracování, souhlas Dotčených osob se zpracováním osobních údajů.

 

7.2 V případě, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů založené na souhlasu Dotčené osoby, toto zpracování bude zahájené až po udělení daného souhlasu dotčenou osobou.

 

7.3.V případě, že Provozovatel zpracovává osobní údaje Dotčené osoby pro účely jednání o předsmluvních vztazích a uzavření a plnění kupní smlouvy, a s tím souvisejícího doručení zboží, produktu nebo služby. Dotčená osoba má povinnost poskytnout osobní údaje pro řádné plnění kupní smlouvy, v opačném případě není možné plnění zajistit. Osobní údaje pro daný účel se zpracovávají bez souhlasu Dotčené osoby.

 

 

VIII. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 

8.1. Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou nebo minimálně mohou být:

 

8.1.1. Statutární orgány nebo jejich členové Provozovatele

 

8.1.2. Osoby vykonávající pracovní činnost v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru pro Provozovatele.

 

8.1.3. Obchodní zástupci provozovatele a další osoby spolupracující s Provozovatelem při plnění úkolů Provozovatele. Pro účely tohoto dokumentu se za zaměstnance Provozovatele budou považovat všechny fyzické osoby vykonávající pro Provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 

8.1.4. Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou také spolupracovníci provozovatele, jeho obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři, a to zejména: účetní společnost, společnost zabezpečující služby související s tvorbou a údržbou softwaru, společnost poskytující provozovateli právní služby, společnost poskytující provozovateli poradenství , společnosti zajišťující přepravu a dodání produktů kupujícím a třetím osobám, marketingové společnosti, společnosti provozující sociální sítě, společnosti zajišťující platební brány a další platební metody.

 

8.1.5. Příjemcem osobních údajů budou také soudy, orgány činné v trestním řízení, daňový úřad a další státní orgány v případě, pokud tak stanoví zákon. Přičemž osobní údaje budou Provozovatelem poskytnuté daným úřadem a státním institucím na základě a v souladu s právními předpisy Slovenské republiky

 

IX. Informace o poskytování osobních údajů do třetích zemí a době jejich uchovávání:

 

9.1. Neuplatňují se. Provozovatel nepřenáší osobní údaje osob do třetích zemí.

 

 

X. Poučení o existenci relevantních práv Dotčené osoby:

 

10.1. Dotčená osoba má mimo jiné následující práva, přičemž:

 

10.1.1. Bodem 10.1 nejsou dotčená další práva Dotčených osob.

 

10.1.2. Právo Dotčené osoby na přístup k údajům podle čl. 15 Nařízení, jehož obsahem je:

 

právo získat od Provozovatele potvrzení, zda zpracovává osobní údaje Dotčené osoby, a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Zároveň pokud jsou zpracovávané, má právo zjistit jejich obsah a žádat od Provozovatele informace o důvodu jejich zpracovávání, zejména informace o: Důvodu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou osobní údaje poskytnuté, zejména v případě příjemců v třetích zemích nebo mezinárodních organizací, o předpokládané době uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, informaci o kritériích na určení, o existenci práva požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů týkajících se Dotčené osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování a o existenci práva namítat proti takovému zpracování, o právu podat stížnost orgánu dozoru, pokud osobní údaje nebyly získané od Dotčené osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj, o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1. a 4. Nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Dotčenou osobu, o vhodných zárukách podle článku 46 Nařízení, týkajících se předávání osobních údajů, pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

10.1.3. Právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které se zpracovávají, avšak za dodržení podmínky, že právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

 

10.1.4. Právo Dotčené osoby na opravu podle článku 16 Nařízení, jehož obsahem je právo: aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby. Právo na doplnění neúplných osobních údajů Dotčené osoby, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení Dotčené osoby, právo Dotčené osoby na vymazání osobních údajů (tzv. právo „na zapomenutí“) podle článku 17 Nařízení, jehož obsahem je:

 

10.1.5. Právo dosáhnout u Provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se týkají Dotčené osoby, pokud je splněný některý z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávaly, Dotčená osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí, a to za splnění podmínky, že neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, Dotčená osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle článku 21 odst. 1. Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebo Dotčená osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle článku 21 odst. 2. Nařízení, osobní údaje se zpracovávaly nezákonně, osobní údaje musí být vymazané, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, ​​osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1. Nařízení;

 

10.1.6. Právo, aby Provozovatel, který zveřejnil osobní údaje Dotčené osoby, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikl vhodná opatření včetně technických opatření, aby informoval jiné provozovatele, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že Dotčená osoba je vyzývá, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky, přitom platí, že právo na vymazání osobních údajů s obsahem práv podle článku 17 odst. 1. a 2. Nařízení nevznikne, pokud je zpracovávání osobních údajů potřebné:

 

10.1.7. K uplatnění práva na svobodu projevu a na informace.

 

10.1.8. Na splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli.

 

10.1.9. Z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2. písm. h) a i) Nařízení, jakož i článkem 9 odst. 3. Nařízení.

 

10.1.10. Na účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1. Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v článku 17 odst. 1. Nařízení znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování osobních údajů; nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

 

10.1.11. Právo Dotčené osoby na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 Nařízení, jehož obsahem je:

 

10.1.12. Právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů: Dotčená osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů, zpracovávání osobních údajů je protizákonné a Dotčená osoba namítá proti vymazání osobních údajů a požaduje místo toho omezení jejich použití, Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je Dotčená osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků, Dotčená osoba zpochybnila zpracování podle článku 21 odst. 1. Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Dotčené osoby;

 

10.1.13. Právo, aby v případě, že se zpracování osobních údajů omezilo, takové omezeně zpracovávané osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávali pouze se souhlasem Dotčené osoby nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu;

 

10.1.14. Právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;

 

10.1.15. Právo Dotčené osoby na splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům podle článku 19 Nařízení, jehož obsahem je: právo, aby Provozovatel oznámil každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuté, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracovávání provedené podle článku 16, článku 17 odst. 1. a článku 18 Nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí, právo, aby Provozovatel o těchto příjemcích informoval Dotčenou osobu, pokud to Dotčená osoba požaduje;

 

10.1.16. Právo Dotčené osoby na přenositelnost údajů podle článku 20 Nařízení, jehož obsahem je: právo získat osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby a které poskytla Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by jí Provozovatel bránil, pokud:

 

a / se zpracování zakládá na souhlasu Dotčené osoby podle článku 6 odst. 1. písm. a) Nařízení nebo článku 9 odst. 2. písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení, a současně

b / se zpracovávání provádí automatizovanými prostředky, a současně:

 

10.1.17. Právo k získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž jí Provozovatel bránil, nebude mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

 

10.1.18. Právo pro předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné;

 

10.1.19. Právo Dotčené osoby namítat podle článku 21 Nařízení, jehož obsahem je:

 

10.1.20. Právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděné na základě článku 6 odst. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítat proti profilování založenému na těchto ustanoveních nařízení;

 

10.1.21. V případě realizace práva kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděné na základě článku 6 odst. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítat proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení právo, aby Provozovatel dále nezpracovával osobní údaje Dotčené osoby, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Dotčené osoby, nebo důvody pro prokazování , uplatnění nebo hájení právních nároků

 

10.1.22. Právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; přitom platí, že pokud Dotčená osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje se už na takové účely nesmí zpracovávat;

 

10.1.23. V souvislosti s používáním služeb informační společnosti právo na uplatnění práva namítat proti zpracovávání osobních údajů prostřednictvím automatizovaných prostředků s použitím technických specifikací;

 

10.1.24. Právo namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1. Nařízení, avšak s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu;

 

10.1.25. Právo Dotčené osoby spojené s automatizovaným individuálním rozhodováním podle článku 22 Nařízení, jehož obsahem je:

 

10.1.26. Právo, aby se na Dotčenou osobu nevztahovalo rozhodnutí, které je založené výlučně na automatizovaném zpracování osobních dat, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují, s výjimkou případů podle článku 22 odst. 2. Nařízení, tj. s výjimkou případů, kdy je rozhodnutí: nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Dotčenou osobou a Provozovatelem,

 

10.1.27. Povolené právem Evropské unie nebo právem členského státu, kterému Provozovatel podléhá a kterým se zároveň stanoví i vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Dotčené osoby nebo založené na výslovném souhlasu Dotčené osoby.

 

XI. Poučení o právu Dotčené osoby odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

 

11.1. Dotčená osoba je kdykoliv oprávněná odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Dotčená osoba je kdykoliv oprávněná odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů - v celém rozsahu nebo jen zčásti. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého typu zpracovatelské operace / zpracovatelských operací, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu zbývajících zpracovatelských operací zůstane nedotčená. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého konkrétního účelu zpracování osobních údajů / určitých konkrétních účelů zpracování osobních údajů, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů pro ostatní účely zůstane nedotčená.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Dotčená osoba realizovat v listinné podobě na adresu Provozovatele zapsanou jako jeho sídlo v obchodním rejstříku v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronických prostředků (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou při identifikaci Provozovatele v tomto dokumentu).

 

XII. Poučení o právu Dotčené osoby podat stížnost orgánu dozoru:

 

12.1. Dotčená osoba má právo podat stížnost orgánu dozoru, a to zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracovávání osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s Nařízením, a to vše bez toho, aby byly dotčeny jiné správní nebo soudní prostředky nápravy.

Dotčená osoba má právo, aby kontrolní orgán, ke kterému se stížnost podala, ji jako stěžovatele informoval o pokroku a výsledku stížnosti, a to včetně možnosti podat soudní prostředek nápravy podle článku 78 Nařízení.

 

12.2. Kontrolním orgánem ve Slovenské republice je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

 

XIII. Informace související s automatickým rozhodováním včetně profilování:

 

13.1. Jelikož v případě Provozovatele nejde o zpracování osobních údajů Dotčené osoby v podobě automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1. a 4. Nařízení, Provozovatel není povinen uvést informace podle článku 13 odst. 2 písm. f) Nařízení, tj. informace o automatizovaném rozhodování včetně profilování a o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Dotčenou osobu. Neuplatňují se.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Tyto Zásady a poučení o ochraně osobních údajů a poučení o cookies tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu. Dokumenty - Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád tohoto Webového sídla jsou zveřejněné na doméně Webového sídla Prodávajícího.

 

14.2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webovém sídle prodávajícího 20.04.2021.