Všeobecné obchodní podmínky

Internetového obchodu romeron.sk

1. Úvodní ustanovení a výklad pojmů

1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také “VOP“) se řídí právní vztahy mezi společností

 

Obchodní jméno: IS Studio, s.r.o.

Adresa: Žižkova 2339/25, Košice 040 01, Slovenská republika

Zapsaná v rejstříku Okresního soudu Košice I, Oddíl Sro, Vložka číslo 26122/V

IČO: 45675201

IČ DPH: SK2023088166

Bankovní účet: IBAN SK55 1100 0000 0029 4714 1008

Prodávající je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/

 

(dále také “Prodávající“) a každou osobou, která je Kupujícím zboží nebo služeb nabízeného Prodávajícím na Webovém sídle Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, v rámci platné legislativy Slovenské republiky zejména zákonů: Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího v platném znění, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu v platném znění, Zákon č. 40/1964 Z.z. Občanský zákoník v platném znění, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

 

1.1. E-mailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je:

 

E-mail: info@romeron.sk

Tel. č.: +421 903 963 929

 

1.1.1. Adresa k zasílání písemností, reklamací, odstoupení od smluv aj. je:

 

IS Studio s.r.o., Žižkova 25, 04001 Košice, Slovenská republika

 

1.2. Všeobecnými obchodními podmínkami se upravují právní vztahy mezi Kupujícím, který je spotřebitel a Prodávajícím.

1.3. Pojem Internetový obchod je totožný s pojmem Elektronický obchod a s pojmem Webové sídlo.

2. Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba nebo právnická osoba), která odeslala objednávku prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími prostředky dálkové komunikace. Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba nebo právnická osoba), která odeslala objednávku prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře, využitím Webového sídla Prodávajícího, případně dalšími prostředky dálkové komunikace.

2.1. Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2.2.Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s Kupujícími, kteří vystupují v postavení právnických osob, resp. s fyzickými osobami – podnikateli, kteří jednají v rámci své podnikatelské činnosti / Kupujícími, kteří nevystupují v postavení spotřebitele / se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník v platném znění.

2.3. Smlouvou uzavřenou na dálku se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem sjednanou a uzavřenou výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti Prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím Webového sídla případně dalšími prostředky dálkové komunikace.

2.4. Pojem Kupní smlouva zahrnuje kupně-prodejní smlouvu, smlouvu o poskytnutí služby a smlouvu o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči.

3. Produkty (dále také „Věci“) jsou zboží, služby, které jsou určené k prodeji a zároveň jsou zveřejněné na Webovém sídle Prodávajícího.

3.1. Pojem Zboží zahrnuje i elektronický obsah nedodávaný na hmotném nosiči.

4. Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému, jehož prostřednictvím provozuje webové sídlo na doméně s názvem romeron.cz

 

5. Příslušným orgánem vykonávající dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:

Inspektorát Slovenské obchodní inspekce

se sídlem v Košicích pro Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax č. 055/622 46 95

email: ke@soi.sk

webový odkaz na podávání podnětů: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

6. Stížnosti nebo podněty Kupující může rovněž adresovat přímo Prodávajícímu na adresu uvedenou v Čl. I, bod. 1.1.1. těchto VOP. Prodávající zároveň doporučuje Kupujícím, aby stížnosti a podněty (z důvodu urychlení vyřízení) Prodávajícímu adresovali na e-mailovou adresu Prodávajícího: info@romeron.sk

Jakákoliv stížnost nebo podnět bude Prodávajícím posouzená a vyřízená do 10 pracovních dnů od přijetí. Přičemž o jejím vyřízení Prodávající informuje Kupujícího stejnou formou, jakou Kupující stížnost nebo podnět Prodávajícímu doručil.

 

7. Ve smyslu §3, odst. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, ke kterým se prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, nebo soubor pravidel, které vymezují chování Prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více zvláštním obchodním praktikám, nebo obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou stanovené zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy, které se Prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit, nebo získat jejich znění.

 

II. Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy

 

1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího je odeslání objednávky produktů Kupujícím, realizované prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře, využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími prostředky dálkové komunikace.

2. K uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází momentem doručení potvrzení o přijetí objednávky Kupujícímu, kterou Kupující vytvořil ve smyslu Čl. II., bod 1 těchto VOP Prodávajícím, (elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou si zvolil Kupující v procesu vytváření objednávky).

2.1. V případě, že si Kupující zvolí jako formu platby online platbu kartou, platbu převodem na účet Prodávajícího, k uzavření Kupní smlouvy dochází momentem současného splnění dvou podmínek, a to:

2.1.1. Připsáním celkové ceny objednávky na účet Prodávajícího.

2.1.2. Potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím ve smyslu Čl. II, bod. 2 těchto VOP.

2.1.3. V případě, že byly splněné obě podmínky uvedené v bodech 2.1.1. a 2.1.2. Čl. II těchto VOP. K uzavření Kupní smlouvy dochází momentem splnění podmínky, která byla splněná později.

3. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká zejména splněním všech závazků Prodávajícího a Kupujícího.

3.1. Kupní smlouva může zaniknout i v jiných – právním řádem Slovenské republiky vymezených – případech, a to zejména dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy ze strany spotřebitele nebo neuhrazením ceny objednávky ve lhůtě splatnosti.

4. Prodávající informuje Kupujícího, že v případě objednání produktů Kupujícím, je objednání spojené s povinností platby pro Kupujícího, a to formou platby jakou si zvolil Kupující.

III. Kupní cena a platební podmínky

 

1. Cena zboží a služeb objednávaných prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího (dále jen „kupní cena“) je uvedená samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím.

 

2. Základním platidlem je měna Euro.


3.Kupní cena zboží nebo služeb uvedených na Webovém sídle Prodávajícího je celková cena zboží nebo služeb, včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, přičemž je zřetelně uvedená na Webovém sídle Prodávajícího. V kupní ceně zboží nebo služeb nejsou zahrnuté dopravní náklady, ani jiné náklady související s dodáním produktů. Prodávající není plátcem DPH /daně z přidané hodnoty/.

IV. způsoby platby

1. Za zboží a služby na Webovém sídle Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:

1.1. platba formou dobírky – cena 1,90€ s DPH

1.2. platba bankovní kartou prostřednictvím platební brány – cena 0€ s DPH

1.3. platba převodem na účet Prodávajícího – cena 0€ s DPH

V. Dodání produktů

1. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat Kupujícímu zboží nebo služby ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu čl. II, bod 2 a násl., těchto VOP. Obvyklá lhůta, kdy Prodávající zboží nebo službu expeduje je však 1 pracovní den ode dne uzavření kupní smlouvy, ve smyslu čl. II, bod 2 a násl., těchto VOP.

1.1. Prodávající je povinen dodat produkty Kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady, které se vztahují k objednávce, a jinými doklady, pokud existují a jsou typické pro dané produkty případně služby.

2. Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím v objednávce.

3. Dodání produktu Prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám Kupujícího (nebo Kupujícím zmocněné osobě k převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).

4. Dodání produktu je uskutečněné jeho převzetím Kupujícím (nebo Kupujícím zmocněné osobě k převzetí produktu).

5. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné Kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně ve lhůtě, která je v souladu s lhůtou doručení podle těchto VOP, ovšem jen za předpokladu, že Kupujícímu tímto jednáním Prodávajícího nevzniknou žádné dodatečné náklady, a jen v případě, pokud s tím Kupující souhlasí.

VI. převzetí produktu

 

1. Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na Kupujícího, až jeho řádným převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené/zmocněné třetí osoby. Prodávající Kupujícímu doporučuje, aby při přebírání objednávky zkontroloval přebíranou objednávku.

2. Převzetím produktu přechází na Kupujícího vlastnictví koupeného produktu. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na Kupujícího převzetím produktu Kupujícím na místě dodání jím určeném.

2.1.Kupující má mimo jiné právo nepřevzít dodaný produkt od dopravce, zejména pokud je dodaná věc jiného typu nebo v případech /uvedený výpočet je pouze demonstrativní, a nedotýká se dalších práv Kupujícího nepřevzít dodaný produkt/:

a) dodání produktu/produktů, které jsou v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou

b) dodání produktu/produktů, které jsou v poškozeném obalu nebo,

c) dodání produktu/produktů, které jsou bez příslušných dokladů.

2.2. Pokud dojde k dodání produktu/produktů Kupujícímu podle písm. a) bodu 2.1 tohoto článku, má Kupující mj. právo na to, aby mu Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal věc v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě, a to buď výměnou produktu/produktů nebo jejich opravou. Není-li takový postup možný, má právo Kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

3. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení ceny objednávky od Kupujícího za dodané zboží.

VII. Přepravné – způsoby dopravy produktů a cena za jejich dopravu

 

1. Přepravní náklady Prodávajícího nejsou zahrnuté v kupní ceně produktu uvedeného na Webovém sídle Prodávajícího.

2. Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů:

2.1. Formy Dopravy a cena za Dopravu:

2.1.1. Kurýrní služba GLS Česká republika - 5,50€ s DPH

2.1.2. Kurýrní služba GLS Maďarsko - 4,50€ s DPH

VIII. Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu

1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud Prodávající řádně a včas splnil informační povinnosti podle § 3 odst. 1 písm. h). zákona č. 102/2014 Z.z v platném znění.

Pokud Prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z.), spotřebitel je oprávněný i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího do 14 dnů ode dne:

 

a) převzetí zboží dle čl. VIII, bod 1.1. těchto VOP v případě smluv, jejichž předmětem je prodej zboží,

 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo

 

c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči.

 

1.1. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem od okamžiku, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

 

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

 

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

 

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

1.1.1. Pokud Prodávající poskytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z v platném znění až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty na odstoupení od smlouvy podle čl. VIII bod 1. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost.

 

1.2. Pokud Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. v platném znění ani v dodatečné lhůtě podle čl. VIII bod 1.1.1. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce podle čl. VIII bod 1. těchto VOP

 

1.3. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

2. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. (§10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.).

 

3. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit nejpozději v poslední den stanovené lhůty Prodávajícímu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty na adresu Prodávajícího, která je:

IS Studio s.r.o., Žižkova 25, 04001 Košice, Slovenská republika. Toto právo může spotřebitel uplatnit i v kterékoli provozovně Prodávajícího. 

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy lze u Prodávajícího uplatnit v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Uplatnění odstoupení od smlouvy je možné uskutečnit i prostřednictvím Formuláře na odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněný na webové stránce Prodávajícího. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i ústně, a to zejména jednoznačně formulovaným prohlášením spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy.

5. Odstoupením od smlouvy jsou strany povinné vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud Prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h). Zákona č. 102/2014 Z.z.

 

6. Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu využít formulář odstoupení od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný na Webovém sídle Prodávajícího.

7. Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č.102/2014 Z.z., nese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z.z, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.

8. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 odst. 5. Zákona č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a o změně některých zákonů.

9. Ve smyslu § 9 odst. 3 Zákona č. 102/2014 Z.z. v platném znění, Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím.

10. Zásilky poslané v případě odstoupení od kupní smlouvy jako dobírka nebudou ze strany Prodávajícího převzaté. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně nebo obdobnou formou bez uvedení částky dobírky.

 

11. Pro odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a o změně některých zákonů.

12. Kromě povinností uvedených v odstavcích 1, 3 až 5 a § 9 odst. 3 Zákona č. 102/2014 Z.z. uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí mít za následek vznik dalších nákladů ani jiných povinností pro spotřebitele.

13. Právo na odstoupení se nevztahuje na zboží a služby, které jsou vymezené v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Konkrétně:

a) poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušený,

f) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřené během návštěvy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle níž se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

14. V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli finanční prostředky stejnou formou, jakou je od spotřebitele obdržel. Měnit formu vrácení finančních prostředků spotřebiteli, je možné pouze na základě souhlasu spotřebitele.

15. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle § 9 odstavce 1 zákona č. 102/2014. Z.z. před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu, ledaže Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 

16. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o službách a před zahájením poskytování služeb udělil výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. v platném znění, spotřebitel je povinen uhradit Prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočte poměrně na základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Pokud je celková cena dohodnutá ve smlouvě nadhodnocená, cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá na základě tržní ceny poskytnutého plnění.

 

17. Spotřebitel není povinen platit za

 

17.1. Služby poskytnuté během lhůty pro odstoupení od smlouvy bez ohledu na rozsah poskytnutého plnění, jestliže:

 

17.1.1. Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) nebo písm. j), Zákona č. 102/2014 Z.z. v platném znění

 

17.1.2. Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování služby podle § 4 odst. 6, Zákona č. 102/2014 Z.z. v platném znění

 

17.2. Úplně nebo částečně poskytnutý elektronický obsah, který není dodávaný na hmotném nosiči, pokud:

 

17.2.1. Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas k zahájení elektronického obsahu podle § 4 odst. 8, Zákona č. 102/2014 Z.z. v platném znění

 

17.2.2. Spotřebitel neprohlásil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením souhlasu podle prvního bodu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, nebo

 

17.2.3. Prodávající neposkytl spotřebiteli potvrzení podle § 6 odst. 1 nebo odst. 2 písm. b). Zákona č. 102/2014 Z.z. v platném znění

 

18. Pokud na základě smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího bylo zboží dodané spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy a vzhledem k jeho povaze nelze zboží odeslat zpět Prodávajícímu poštou, Prodávající je povinen zajistit vyzvednutí zboží na své náklady ve lhůtě podle § 9 odst. 1. zákona č. 102/2014. Z.z., v platném znění

 

19. Prodávající poučí Kupujícího, že pokud má na základě smlouvy o službách začít poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo pokud Kupující o poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy požádá:

 

19.1. Kupující udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy.

 

19.2. Prodávající musí disponovat výslovným souhlasem Kupujícího se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlášení o tom, že spotřebitel byl řádně poučený podle bodu 19.1. článku VIII, těchto VOP.

 

IX. Alternativní řešení sporů

 

1. V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na žádost spotřebitele podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání spotřebitelem, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů v platném znění. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce (kontakt najdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/, nebo přímo na stránce https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych- sporů-1 / seznam-subjektů-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů-1.

 

Kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/, nebo přímo na internetové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternativní řešení sporů může využít jen Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje v postavení spotřebitele. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporů mezi spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout, pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 eur s DPH.

 

Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedené na internetové stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk a v zákoně č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů v platném znění.

X. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněná jeho umístěním na Webovém sídle Prodávajícího. V případě změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek platných a účinných při uzavření kupní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

2. Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy dle těchto VOP nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti /spotřebiteli/, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele.

3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Reklamačního řádu a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty – Reklamační řád a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou zveřejněné na doméně Webového sídla Prodávajícího.

4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webovém sídle Prodávajícího 20.04.2021